Įstatai

Patvirtinta:                                                                                                                                                          
Kauno jėzuitų gimnazijos alumnų organizacijos 
steigiamojo susirinkimo 2002 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 1 

Kauno jėzuitų gimnazijos alumnų organizacijos įstatai

I.  BENDRIEJI NUOSTATAI

Kauno jėzuitų gimnazijos alumnų organizacija (toliau - KJGAO) yra visuomeninė, ne pelno organizacija, jungianti Kauno jėzuitų gimnaziją baigusius gimnazistus. 
KJGAO savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais įstatais.
KJGAO yra juridinis asmuo, turi savarankišką balansą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat gali turėti sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.
KJGAO buveinė yra Rotušės a. 7, Kaunas, Lietuvos Respublika.
KJGAO simbolika yra: baltame fone mėlynos spalvos didžiosios pasvirusios raidės K J A. Tarp J ir A raidžių yra įsiterpęs kryžius su nukryžiuotoju.
KJGAO veikia Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.
KJGAO savo veiklai organizuoti padalinių nesteigs.

II. TIKSLAI IR VEIKIMO BŪDAI 

2.1.KJGAO tikslai:

2.1.1. palaikyti ir plėtoti ryšius, būdingus jėzuitų pasaulietinėms tradicijoms, su Kauno jėzuitų gimnazija, jai padedant;
2.1.2. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Lietuvoje jėzuitų dvasioje;
2.1.3. sudaryti palankesnes sąlygas visapusiškam gimnazistų tobulėjimui;
2.1.4. skatinti baigusių Kauno jėzuitų gimnaziją alumnų iniciatyvą ir kūrybiškumą;
2.1.5. ugdyti jaunimą tarpusavio supratimo ir tolerancijos dvasia;
2.1.6. nagrinėti aktualius visuomenei klausimus ir problemas;
2.1.7. skatinti visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą ir apsikeitimą aktualia informacija;
2.1.8. kaupti ir platinti informaciją apie Lietuvos ir kitų valstybių visuomeninį gyvenimą, problemas ir sprendimo būdus;
2.1.9. prisidėti prie informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje.

2.2. Siekdama to, KJGAO:

2.2.1. renka ir kaupia informaciją apie Lietuvos jaunimui ir visuomenei aktualius klausimus bei jų sprendimo būdus;
2.2.2. organizuoja renginius, konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitokius renginius KJGAO nariams ir Lietuvos jaunimui bei visuomenei aktualiais klausimais;
2.2.3. ruošia bei įgyvendina įvairius projektus ir programas,susijusias su jaunimui ir visuomenei aktualiais klausimais;
2.2.4. rengia jaunųjų vadovų ir lyderių ruošimo kursus bei programas;
2.2.5. užmezga, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su visomis Lietuvos jėzuitų bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis;
2.2.6. palaiko ryšius su užsienio jėzuitų bei kitomis bendrijomis;
2.2.7. leidžia lankstinukus, brošiūras, knygas bei kitokius leidinius, propaguojančius KJGAO tikslus ir veiklą;
2.2.8. prisideda prie dvasingumo kursų, kurių svarbiausias tikslas – šv. Ignaco paradigmos įgyvendinimas;
2.2.9. teikia siūlymus ugdymo ir auklėjimo organizavimui; 
2.2.10. visapusiškai remia Kauno jėzuitų gimnaziją;
2.2.11. palaiko istoriškai nusistovėjusias ir kuria naujas gimnazistų ir alumnų tradicijas;
2.2.12. kaupia informaciją apie KJGAO narius.

III. NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. KJGAO nariais gali būti asmenys baigę Kauno jėzuitų gimnaziją ir pareiškę norą dalyvauti KJGAO veikloje.
3.2. KJGAO narius priima KJGAO taryba pagal atskirą reglamentą, kurį tvirtina KJGAO valdyba.
3.3. Asmuo, norintis tapti KJGAO nariu, užpildo nustatytos formos pareiškimą - anketą.
3.4. Priimtas į KJGAO asmuo gauna nario bilietą.
3.5. KJGAO narys turi teisę:

3.5.1. išreikšti ir ginti savo nuomonę;
3.5.2. rinkti ir būti išrinktas į KJGAO valdymo ir kontrolės organus;
3.5.3. teikti siūlymus bei reikšti nuomonę dėl KJGAO veiklos;
3.5.4. dalyvauti bet kurios KJGAO struktūros atviruose posėdžiuose ir įvairiuose renginiuose;
3.5.5. dalyvauti kitų organizacijų ar judėjimų, kurių siekiai neprieštarauja KJGAO programiniams principams ir įstatams, veikloje;
3.5.6. sustabdyti savo narystę arba laisvai išstoti iš KJGAO.

3.6. KJGAO narys privalo:

3.6.1. laikytis KJGAO įstatų, programos;
3.6.2. vykdyti KJGAO valdymo ir kontrolės organų priimtus sprendimus;
3.6.3. būti tolerantiškas kitų narių atžvilgiu, gerbti jų nuomonę ir teises, taip pat susilaikyti nuo veiklos, nukreiptos prieš KJGAO arba prieš jo narius;
3.6.4. mokėti nustatyto dydžio nario mokestį.

3.7. KJGAO narystė laikoma sustabdyta nuo to momento, kai narys įteikia tokį pareiškimą KJGAO pirmininkui arba vicepirmininkui.
3.8. Narys, išstodamas iš KJGAO, apie tai raštu praneša KJGAO tarybai ir grąžina KJGAO nario bilietą.
3.9. Taryba gali pašalinti ar sustabdyti narystę bet kuriam KJGAO nariui, jei jis nesilaiko įstatų, programos arba padaro nusižengimus teisei ir dorovei darbinėje veikloje ar asmeniniame gyvenime. Tarybos sprendimas gali būti apskundžiamas arbitražiniam teismui, kuris yra sudaromas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatus.
3.10. Garbės nariais yra renkami:
 1) asmenys savo veikla išgarsinę KJGAO ar Kauno jėzuitų gimnaziją;
 2) KJGAO ar Kauno gimnazijos mecenatai.
3.11. Kandidatūras į Garbės narius gali siūlyti KJGAO pirmininkas, abu vicepirmininkai, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, 1/3 KJGAO narių.
3.12. Pateiktas kandidatūras į Garbės narius svarsto KJGAO valdyba, kuri atrinkusi tinkamiausias kandidatūras teikia jas tvirtinti KJGAO narių visuotiniam susirinkimui.
3.13. Garbės narys gali ir nebūti KJGAO nariu. Garbės nariai gali dalyvauti visose KJGAO valdymo organų atviruose susirinkimuose ir posėdžiuose su patariamojo balso teise, bet nerenkami į valdymo ir kontrolės organus.

IV. NARIO MOKESTIS. KJGAO LĖŠOS      

4.1. KJGAO nariai moka metinį nario mokestį, kurio dydį nustato KJGAO visuotinis narių susirinkimas arba jos pavedimu KJGAO valdyba.
4.2. KJGAO lėšas sudaro:

4.2.1. metinis nario mokestis;
4.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
4.3.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
4.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas KJGAO lėšas;
4.2.5. skolinto kapitalo lėšos;
4.2.6. kitos teisėtai gautos lėšos.

4.3. KJGAO nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už KJGAO priklausančias lėšas, taip dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
4.4. KJGAO sukauptomis lėšomis disponuoja KJGAO taryba.

V. KJGAO VALDYMAS

5.1. KJGAO struktūra:

5.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
5.1.2. Valdyba;
5.1.3. Taryba;
5.1.4. Pirmininkas;
5.1.5. Revizijos komisija;
5.1.6. Komitetai.

5.2. Jei šie įstatai nenustato kitaip, kolegialios valdymo struktūros sprendimus priima dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma.
5.3. KJGAO pirmininkui ir vicepirmininkams įgaliojimai suteikiami ketveriems metams. Visi kiti valdymo organai renkami dvejiems metams.
5.4. KJGAO pirmininkas, vicepirmininkai, valdyba, taryba, kiti valdymo organai gali būti atšaukti anksčiau laiko. Atšaukia valdymo struktūra, rinkusi (tvirtinusi) šį pareigūną daugiau kaip pusės dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus 5.5 punkte numatytus atvejus.
5.5. KJGAO pirmininkas ir vicepirmininkai anksčiau laiko gali būti atšaukti tik KJGA narių visuotinio susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 visų narių balsų dauguma.

VI. KJGAO NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

6.1. KJGAO narių visuotinis susirinkimas yra aukščiausiasis KJGAO organas.
6.2. KJGAO narių visuotinį susirinkimą šaukia KJGAO valdyba ne vėliau, kaip prieš dvi savaites iki visuotinio susirinkimo ir ne rečiau kaip kartą per 2 metus.
6.3. KJGAO narių visuotinį susirinkimą veda pirmininkaujantis, kurį išsirenka visuotinis susirinkimas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininkaujančio balsas.
6.4. KJGAO narių visuotiniame susirinkime su sprendžiamojo balso teise dalyvauja visi KJGAO nariai.
6.5. Į KJGAO narių visuotinį susirinkimą svečiais su patariamojo balso teise gali būti kviečiami:

6.5.1. visuomeninių organizacijų atstovai;
6.5.2. Kauno jėzuitų bendruomenės nariai;
6.5.3. Lietuvos bei užsienio jėzuitų bendrijų nariai;
6.5.4. taip pat kiti atstovai, KJGAO valdybos nuožiūra.

6.6. KJGAO pirmininko, valdybos, tarybos, Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus arba 1/3 KJGAO narių reikalavimu KJGAO valdyba privalo sušaukti neeilinį narių visuotinį susirinkimą.
6.7. Tik KJGAO narių visuotinis susirinkimas:

6.7.1. keičia KJGAO įstatus, pavadinimą, simboliką;
6.7.2. tvirtina KJGAO programą;

© Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija